• English
  • Ελληνικά
  • 中文 (中国)
  • |

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η εταιρεία  ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ  τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη  και την αντιμετώπιση  κάθε μορφής βίας κα παρενόχλησης λόγω φύλλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Στον  εταιρικό χώρο εργασίας σεβόμαστε την προσωπικότητα όλων των εργαζομένων, στους οποίους δίνονται ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. Τα  ανθρώπινα δικαιώματα ορίζουν  το πλαίσιο εργασίας  και αποτελούν την βασική εταιρική  αξία μας. Η Εταιρεία, επιδεικνύει  μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και  υιοθετεί πλήρως  την  πολιτική όπως εκφράζεται στην παρούσα  σχετική με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο  της εργασίας.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πολιτικής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων που βάση έχουν   προσωπικά  χαρακτηριστικά  και επιλογές  καθώς και κάθε βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΝΝΟΙΩΝ

Βία και Παρενόχληση συνιστούν  συμπεριφορές, πράξεις και  πρακτικές, που αποσκοπούν, οδηγούν  ή ενδέχεται να οδηγήσουν  σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ` επανάληψη.

Παρενόχληση συνιστούν οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της  αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης

Παρενόχληση λόγω φύλου  και  σεξουαλική παρενόχληση συνιστούν μορφές συμπεριφοράς  που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443.2016. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Στον εργασιακό χώρο  απαγορεύονται αυστηρά  οποιαδήποτε    σεξουαλικά ή/και  ρατσιστικά σχόλια και  υπονοούμενα,  σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, η παρακολούθηση, η   ανεπιθύμητη  φραστική ή φυσική προσοχή έναντι οποιουδήποτε  ατόμου, η  αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω SMS, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι   προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την προσωπική  ζωή, τα σεξουαλικά  ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις,  τη φυλή,  την εθνικότητα και την  θρησκεία, την αναπηρία  οποιουδήποτε, τις  σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες προτάσεις  ή απειλές προς οποιονδήποτε  για συνεύρεση, τα υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές σχέσεις μπορούν να ευνοήσουν τον εργαζόμενο ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία του εργαζόμενου,  τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή, την  διάδοση κακόβουλων σχολίων,  τις  απειλές λεκτικές ή με χειρονομίες, τις  βρισιές δημόσια ή κατ’ ιδίαν,  την  υποτίμηση ή γελιοποίηση των ικανοτήτων οποιουδήποτε,  είτε κατ’ ιδίαν είτε μπροστά σε άλλους.  Τα περιστατικά αυτά είναι ενδεικτικά.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Διοίκηση και εργαζόμενοι με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας, παρέχοντες υπηρεσίες με συμβάσεις εμμίσθου εντολής, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και προσωρινής απασχόλησης, με σύμβαση μαθητείας, δανεισμού, απασχολούμενοι  μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, εθελοντές,    άλλα άτομα που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με την εταιρεία.

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενοι με την Εταιρεία  οφείλουν να συμμορφωθούν με αυτή την πολιτική. Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές  συναντήσεις και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας είτε εκτός, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.

Η Εταιρεία  διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, προσιτό, ασφαλές και φιλικό όπου οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών, της Διοίκησης  διακρίνονται από αλληλοσεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπαράσταση.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η Εταιρεία ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ δηλώνει  τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη κάθε διάκρισης,  βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Σκοπό της αποτελεί η  εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο  θα αποκλείεται κάθε  διάκριση  των προσωπικών χαρακτηριστικών και των επιλογών των εργαζομένων  και οποιαδήποτε μορφή  βίας και παρενόχλησης  είτε συνδέεται με την εργασία  είτε προκύπτει από αυτή. Η Εταιρεία  ενθαρρύνει τους εργαζομένους της  να μην αγνοούν  ούτε να αποδέχονται και να αναφέρουν άμεσα  κάθε  περιστατικό  βίας και παρενόχλησης που υπέστησαν ή υπέπεσε στην αντίληψή τους.   Η Εταιρεία δεσμεύεται να διερευνά κάθε σχετική καταγγελία, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών αυτών και  να παρέχει  κάθε συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης. Για τους εργαζόμενους και τους με οποιοδήποτε  τρόπο συνδεόμενους με την Εταιρεία  που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα Πολιτική, λαμβάνονται τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα, κατά περίπτωση, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.

 

ΑΝΑΦΟΡΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ .

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος στην  Εταιρεία  ή τρίτος που συνδέεται με  οιονδήποτε τρόπο με αυτήν πιστεύει ότι έχει υποστεί διακριτική μεταχείριση, βία ή κάθε μορφής παρενόχληση ή εάν έχει διαπιστώσει ότι μια τέτοια συμπεριφορά έχει λάβει  χώρα στο περιβάλλον εργασίας, οφείλει να υποβάλει αναφορά  του περιστατικού. Η Εταιρεία θα διενεργήσει άμεσα μια  διεξοδική, δίκαιη και   αντικειμενική έρευνα, τηρώντας  εχεμύθεια και διακριτικότητα στη διαχείριση των περιστατικών.  Τα πρόσωπα που  υποβάλουν αναφορές θα ενημερώνονται για την παραλαβή της αναφοράς και την πορεία της εξέτασης της αναφοράς τους.  Με την ολοκλήρωση της έρευνας,  η εταιρεία  θα ανακοινώνει  τα αποτελέσματα της έρευνας.  Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή τρίτος που συνδέεται με οποιονδήποτε  τρόπο με αυτόν θεωρεί ότι έχει υποστεί συμπεριφορές αντεκδίκησης εξαιτίας της υποβολής καταγγελίας ή της παροχής βοήθειας στη διαδικασία διερεύνησης περιστατικών διάκρισης, βίας ή/και παρενόχλησης, οφείλει να αναφέρει το γεγονός  αυτό άμεσα. Οι καταγγελίες για συμπεριφορές που αποτελούν παράβαση αυτής της πολιτικής, θα γίνονται δεκτές γραπτώς, επώνυμα ή ανώνυμα.  Για τη διατήρηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και της ακεραιότητας των ερευνών, η εταιρεία  μπορεί, μεταξύ άλλων, να μετακινεί εργαζομένους ή να τροποποιεί το ωράριο εργασίας τους, σε αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πιθανόν να μην επιτρέπεται  η μερική ή ολική πρόσβαση σε κτίρια ή/και εγκαταστάσεις.  Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας δείξει ότι έλαβε χώρα περιστατικό διακριτικής μεταχείρισης, βίας ή παρενόχλησης ή αντεκδίκησης, η εταιρεία  θα προβαίνει σε  βάρος του παραβάτη στις κατάλληλες διορθωτικές, πειθαρχικές ή/και άλλες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) α. πειθαρχικές κυρώσεις, β.  αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας, γ. καταγγελία σύμβασης εργασίας ή σύμβασης συνεργασίας, δ. δικαστικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης ενδέχεται να υπέχει και ποινική ή αστική  ευθύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται παράλληλα με την κείμενη γενική νομοθεσία για την προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά του σε επίπεδο αστικής και ποινικής νομοθεσίας, αλλά και τα δικαιώματα υποβολής Καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Ελεγκτικής Αρχής.

 

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα θεωρούνται απαράδεκτες και θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση του Ομίλου, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Η αναφορά  περιστατικών  βίας και παρενόχλησης  καθώς  και  ερωτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να υποβάλλονται προφορικά ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση finance@nicolazaridi.gr, με αποδέκτη τον   Ko Δημητρίου Ηρακλή, ο οποίος ορίζεται ως αρμόδιο πρόσωπο (Πρόσωπο Αναφοράς) για την ενημέρωση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση του προσωπικού καθώς και για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Η παρούσα πολιτική  είναι διαθέσιμη  στον ιστότοπο της εταιρείας  στο σύνδεσμο https://www.chateau-lazaridi.com/