• English
  • Ελληνικά
  • 中文 (中国)
  • |
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΟΡΕΑΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΟΡΕΑΣ

TSIPOURO VOREAS

Nico Lazaridi 的 Tsipouro Voreas是一種經過雙重蒸餾程序的特別混合烈酒,採用了希臘白葡萄和紅葡萄品種,以突顯優雅精緻的葡萄風格。最理想的發酵環境、獨特的蒸餾技術和無限耐心,打造出這種透明清澈的烈酒,口感清爽而帶有獨特果香。