Οινοποιία Λαζαρίδη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ NICO LAZARIDΙ

H NICO LAZARIDI αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει δραστηριότητες που σχετίζονται με την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών όπως η κοινωνία, οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, το περιβάλλον κ.λ.π., με τρόπο εξισορροπητικό, προς όφελος από την μια πλευρά της κοινωνίας και από την άλλη της επιχείρησης.

Με βάσει τα παραπάνω η NICO LAZARIDI υλοποιεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που περιλαμβάνει τα εξής :

Α. Για την κοινωνία.

1. Αξιοποιούμε και αναβαθμίζουμε το έμψυχο δυναμικό της εταιρίας με νέα δυναμικά στελέχη.

2. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα (χορηγίες, δωρεές κ.λ.π) της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας.

3. Είμαστε υποστηρικτές δραστηριοτήτων για την τέχνη και τον πολιτισμό και έχουμε στηρίξει σημαντικούς φορείς όπως: Το Πανεπιστήμιο Harvard, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όμιλο Καβάλας, το 5ο&6ο Συνέδριο Καινοτομίας και Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τους οργανισμούς MAKE A WISH και ΦΛΟΓΑ κτλ.

4. Ενισχύουμε την επαφή του κοινού με το ελληνικό κρασί προσφέροντας ξενάγηση στους χώρους των επισκέψιμων οινοποιείων μας. Στα πλαίσια αυτής της δράσης η εταιρία μας αποφάσισε να θεσπίσει εισιτήριο για την ξενάγηση, το αντίτιμο του οποίου θα διαθέτει εξολοκλήρου στο Ορφανοτροφείο Αρρένων Δράμας.

5. Ενισχύουμε την ανάπτυξη της οικονομίας και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Β. Για τους πελάτες- καταναλωτές

1. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τη διατήρηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 και του H.A.C.C.P μέσω της TÜV NORD CERT.

2.Προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας με μέριμνα τη διασφάλιση της υγείας- προστασίας και ικανοποίησης του καταναλωτή.

3.Έρευνα των αναγκών του καταναλωτή και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές. Δημιουργία νέων προϊόντων συμπληρωματικών του κρασιού.

4. Τήρηση κείμενης νομοθεσίας και αποφυγή αθέμιτων ενεργειών.

Γ. Για τους εργαζόμενους

1. Μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας κατά την διάρκεια της εργασίας με : α)την εφαρμογή κανόνων ασφαλείας β)λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας γ)απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας.

2. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα, τόσο στις νέες προσλήψεις όσο και στην ιεραρχική εξέλιξη.

3. Συνεχής ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω ενδοεπιχειρησιακών και μη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

4. Δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο υποστηρίζει τις ανάγκες του προσωπικού και χαρακτηρίζεται από τη σωστή επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και προσωπικού.

Δ. Για τους συνεργάτες και προμηθευτές

1. Συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας και αξιοπιστίας των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχουν οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας μέσω της δημιουργίας και τήρησης διαδικασιών ελέγχου τόσο για τις υπηρεσίες όσο και για προϊόντα.

2. Ενίσχυση και ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και αξιόπιστης συνεργασίας με φερέγγυες και μακροχρόνιες συνεργασίες.

3. Συνεργασία με Ανώτερα-τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής.

Ε. Για το περιβάλλον

Στόχος της NICO LAZARIDI είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της και τις δραστηριότητές της. Συνεπώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό κριτήριο στην λήψη των αποφάσεων και των ενεργειών της επιχείρησής μας. Ήδη περιλαμβάνουμε στις δράσεις μας την ανακύκλωση γυαλιού, χαρτιού, πλαστικών και χρησιμοποιημένων μελανιών εκτυπωτών.

Θα υλοποιήσουμε πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να προωθούν την εξοικονόμηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

1. Εγκατάσταση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας.

2. Χρήση ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας όπως ηλιακή.